baner

Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz z Rzeszowa Sylwia Środoń-Fugas dokonuje następujących czynności notarialnych:

a) Sporządzanie aktów notarialnych na wniosek stron lub jeżeli wymagają tego przepisy. W formie aktu prawnego można zawrzeć w szczególności:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy darowizny,
 • umowy zamiany,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy dożywocia,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • akty ustanowienia hipoteki,
 • akty poddania się rygorowi egzekucji,
 • akty ustanowienia użytkowania, służebności,
 • akty ustanowienia fundacji,
 • umowy spółek,
 • pełnomocnictwa.

b) Czynności z zakresu prawa spadkowego, w tym:

 • spisywanie testamentów,
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 • umowy działu spadku,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego.

c) Poświadczenia notarialne, w tym:

 • poświadczenie własnoręczności podpisu,
 • poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginalnym dokumentem,
 • poświadczenie daty okazania dokumentu,
 • poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

d) Spisywanie protokołów:

 • walnych zgromadzeń spółek, organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni i innych podmiotów w przypadkach prawem przewidzianych,
 • związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne.

e) Sporządzanie protestów weksli i czeków.

f) Sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów.

g) Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i projektów innych dokumentów.

h) Składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,

i) Dokonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Notariusz również przyjmuje na przechowanie pieniądze,papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ogólne informacje na temat czynności notarialnych

Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter DOKUMENTU URZĘDOWEGO. Czynności notarialnych notariusz dokonuje z zasady w kancelarii notarialnej, jednak są od tego wyjątki. Jeżeli wynika to z charakteru czynności (np. konieczność sporządzenia protokołu ze zgromadzenia wspólników spółki) lub szczególne okoliczności (np. stan zdrowia), czynności mogą być dokonane w innym miejscu niż kancelaria.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, ale na wniosek strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu