baner

Pełnomocnictwo notarialne

Kancelaria notarialna świadczy kompleksową pomoc przy sporządzaniu pełnomocnictw notarialnych w Rzeszowie oraz doradza we wszelkich sprawach związanych z ich udzieleniem. Nasze usługi są skierowane zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, które potrzebują pełnomocnictwa w różnych kwestiach.

Zwykle korzysta się z możliwości udzielania pełnomocnictwa w momencie, gdy oddaje się prowadzenie swoich spraw specjaliście z danej dziedziny, lub gdy mocodawca z uwagi na stan zdrowia, wiek, odległość czy inne zobowiązania nie jest w stanie osobiście załatwić sprawy.

W wielu przypadkach pełnomocnictwa notarialne mogą znacznie ułatwić i przyspieszyć proces załatwiania formalności, gdyż pozwalają na przekazanie uprawnień do działania na rzecz innej osoby. W naszej pracy kładziemy nacisk na jakość i rzetelność, dbając o to, aby każde pełnomocnictwo notarialne było skuteczne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każdy, kto nie jest w stanie osobiście uczestniczyć w dotyczących jego spraw czynnościach prawnych, może ustanowić pełnomocnika, który poprzez pełnomocnictwo otrzymuje prawo podejmowania decyzji w imieniu mocodawcy. W polskim prawie przez pełnomocnika można dokonać większości czynności prawnych, chociaż są od tej zasady wyjątki, takie jak sporządzenie testamentu czy poświadczenie dziedziczenia u notariusza. Prawo dopuszcza też kilka rodzajów pełnomocnictw, w tym:

 • pełnomocnictwo ogólne udzielane w celu wykonywania czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu,
 • pełnomocnictwo rodzajowe uprawniające pełnomocnika do cyklicznego wykonywania określonych przez mocodawcę czynności,
 • pełnomocnictwo procesowe, które uprawnia pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w sprawach sądowych,
 • pełnomocnictwo szczególne określające szczegółowo zakres kompetencji udzielanych pełnomocnikowi.

Coraz częściej mocodawcy decydują się na udzielenie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, nawet wówczas, gdy powierzane pełnomocnikowi czynności nie wymagają takiej formy. Sporządzając taki dokument u notariusza, można mieć pewność, że będzie on poprawnie sformułowany i będzie posiadać niepodważalną moc prawną. Ponadto pełnomocnictwa notarialnego można użyć wielokrotnie.

Pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem

Pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem to rodzaj dokumentu sporządzanego w sytuacji, gdy czynności prawne wymagają takiej właśnie formy pełnomocnictwa, ale też w przypadku czynności niewykraczających poza zakres zwykłego zarządu. Może to być pełnomocnictwo udzielane w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa, zbyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy udziałem w licytacji.

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

Pełnomocnictwo jako akt notarialny jest wymagane wówczas, gdy czynności powierzane pełnomocnikowi związane są z obrotem nieruchomościami. Mocodawca udziela takiego pełnomocnictwa m.in. gdy:

 • planuje zbyć nieruchomość,
 • nabywa nieruchomość,
 • nabywa i zbywa prawo użytkowania wieczystego, jak również spółdzielcze własnościowe prawo,
 • uczestniczy w procesie działu spadku czy podziału majątku wspólnego, w skład którego wchodzi nieruchomość.

Informacje potrzebne do udzielenia pełnomocnictwa przed notariuszem

Informacje, których wymaga notarialne przekazanie pełnomocnictwa, to:

 • dane osobowe mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa): imiona i nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu),
 • dane osobowe pełnomocnika: imiona i nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
 • określenie treści i zakresu pełnomocnictwa – wyszczególnienie rodzaju spraw, w których pełnomocnik będzie reprezentował mocodawcę,
 • czy pełnomocnictwo ma być terminowe (udzielone na określony czas) czy bezterminowe,
 • czy pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw w imieniu mocodawcy,
 • czy pełnomocnik może być drugą stroną czynności, której dokonuje w imieniu mocodawcy, oraz czy może reprezentować drugą stronę czynności.

UWAGA: Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością mocodawcy – obecność pełnomocnika nie jest konieczna!

Pobierz dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu