baner

Umowy darowizny

Umowy darowizny

Zgodnie z art. 888–902 Kodeksu cywilnego poprzez darowiznę należy rozumieć rodzaj umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. W ten sposób można na przykład przekazać obdarowanemu określoną sumę pieniędzy, ustanowić prawa majątkowe, zwolnić obdarowanego z długu lub znieść hipotekę. Najczęściej jednak poprzez umowę darowizny przekazywane są nieruchomości lub ruchomości takie jak samochód. Warto również wiedzieć, że poza aktem darowizny istnieją też inne bezpłatne czynności prawne, chociażby takie jak: użyczenie, uiszczenie nieoprocentowanej pożyczki czy wykonanie nieodpłatnego zlecenia.

Zawarcie umowy darowizny u notariusza

Zawarcie umowy darowizny jest czynnością prawną dwustronną, dlatego wymaga tzw. oświadczenia woli zarówno ze strony darczyńcy, jak i obdarowanego. Z zasady oświadczenia woli darczyńców składane są w obecności notariusza, przyjmując formę aktów prawnych, co jednak nie ma charakteru bezwzględnego dla wszystkich tego typu spraw.

Jeśli chodzi o oświadczenie woli obdarowanego, może być ono wyrażone m.in. ustnie, pisemnie, pisemnie z urzędowo poświadczoną datą, pisemnie z urzędowo lub notarialnie poświadczonym podpisem. Natomiast formę aktu prawnego powinno ono przyjąć w przypadkuumowy darowizny nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,wobec których stosuje się szczególną formę złożenia oświadczenia przez obie strony.

Koszt zawarcia umowy darowizny przed notariuszem

Zawierając umowę darowizny przed notariuszem muszą być Państwo przygotowani na koszty związane z:

  • ustalaną indywidualnie w oparciu o obowiązującą taksę notarialną opłatą notarialną oraz opłatą za wypis aktu notarialnego,
  • opłatą sądową pobieraną na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
  • opłaceniem podatku od spadków i darowizn (zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn), przy czym zwolnienie od podatku od spadku i darowizny przysługuje współmałżonkom, zstępnym, wstępnym, rodzeństwu, ojczymom, macochom oraz pasierbom.

Pobierz dokumenty

  1. Umowa darowizny działki (nieruchomości gruntowej)
  2. Umowa darowizny lokalu (mieszkania)
  3. Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu