baner

Poświadczenia notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny notariusz posiada kompetencje do poświadczania:

  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu jest potwierdzeniem jego autentyczności przez notariusza. Notariusz stwierdza w ten sposób własnoręczność podpisu złożonego na dokumencie w jego obecności lub wcześniej. Notariusz może również potwierdzić autentyczność odcisku palca, jeżeli poświadczenie dotyczy osób niepiśmiennych lub osób, które nie mogą podpisać się samodzielnie. W każdym z w/w przypadków notariusz sprawdza tożsamość osoby składającej podpis, dlatego konieczne jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu bądź karty pobytu).

Notarialne poświadczenie podpisu jest formą wymaganą w szczególności do umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umów zbycia przedsiębiorstwa, pełnomocnictw upoważniających do określonych czynności prawnych, np. zarządu i administrowania nieruchomościami, oraz dokumentów, na podstawie których dokonywany jest wpis w księdze wieczystej.
Każde poświadczenie podpisu musi zawierać datę i miejsce jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis i pieczęć notariusza oraz na żądanie klienta godzinę i minutę dokonania czynności.

Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

Poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem mogą wymagać zarówno dokumenty urzędowe, jak i prywatne, np. orzeczenia sądowe, opinie, zaświadczenia, decyzje administracyjne, świadectwa ukończenia szkół itp. Takie poświadczenie jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z treścią oryginalnego dokumentu.

W celu dokonania poświadczenia za zgodność z oryginałem należy okazać notariuszowi oryginał dokumentu, z którego w kancelarii wykonana zostanie kopia. Osoba potrzebująca poświadczenia powinna stawić się w kancelarii notarialnej z ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

Poświadczenie daty okazania dokumentu

Poświadczeniedaty okazania dokumentu jest dowodem na to, że dokument ten istniał w czasie jego okazania notariuszowi. Czynność ta powoduje przekształcenie formy dokumentu ze zwykłej pisemnej na pisemną z datą pewną. Poświadczenie daty pewnej polega na opatrzeniu okazanego notariuszowi dokumentu datą jego okazania. Notariusz poświadcza na okazanym mu dokumencie datę, a na żądanie stron także godzinę i minutę okazania tego dokumentu. W poświadczeniu tym notariusz wymienia również dane osoby okazującej dokument, wobec czego konieczne jest okazanie mu ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu).

Poświadczenie daty pewnej najczęściej stosowane jest dla umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości.

Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Czynność poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu polega na potwierdzeniu przez notariusza stawiennictwa danej osoby w kancelarii notarialnej bądź przekonaniu się przez notariusza o tym fakcie poza kancelarią, np. w domu lub w szpitalu, w którym ta osoba przebywa. W poświadczeniu tym notariusz ustala tożsamość oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Czynność ta wykonywana jest najczęściej celem uzyskania renty, emerytury czy odszkodowania.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu