baner

Umowy spółek

Spółka handlowa jest jedną z dopuszczalnych form działalności gospodarczej i powstaje na skutek zawarcia umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Poprzez podpisanie umowy strony te zobowiązują się do wniesienia wkładów finansowych, ale też np. do działania w określony sposób, aby osiągnąć wyznaczony cel spółki.

Umowa otwierająca działalność spółki handlowej zawierana jest w formie aktu notarialnego, a dotyczy to:

  • spółek osobowych: komandytowych i komandytowo-akcyjnych,
  • spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

Bez zachowania formy aktu notarialnego umowa spółki jest nieważna. Późniejszych zmian w umowie dokonuje się również w formie aktu notarialnego.

Koszty założenia spółki ponoszone u notariusza

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. notariusz pobiera opłatę za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego w wysokości nie większej niż maksymalna wysokość taksy notarialnej określonej w tym rozporządzeniu. Opłatę należy uiścić również za każdy sporządzony przez notariusza wypis umowy spółki. Jest to dokument niezbędny do jej rejestracji w sądzie. W kancelarii notarialnej uiszcza się ponadto podatek od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi 0,5% wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o naliczoną taksę notarialną brutto, opłatę sądową związaną z wpisaniem spółki do rejestru przedsiębiorców oraz opłatę za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Pobierz dokumenty

  1. Założenie Spółki
  2. Zmiana umowy Spółki
  3. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
  4. Ustanowienie pełnomocnika na podstawie art. 210 KSH

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu