baner

Testament i dziedziczenie – sprawy spadkowe

Dziedziczenie to formalność, do której dochodzi z mocy prawa w momencie śmierci spadkodawcy, niezależnie od tego, czy zostawił on po sobie testament. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprawy spadkowe, czyli sprawy związane z dziedziczeniem, mogą być załatwiane przed sądem lub, jeżeli są one bezsporne, przed notariuszem. Spadkobiercy, którzy chcą potwierdzić swoje prawo do spadku, mogą wnioskować do sądu o wydanie postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub uzyskać u notariusza tzw. akt poświadczenia dziedziczenia.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Sporządzany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem potwierdzającym otrzymanie spadku z mocy ustawy lub testamentu (z wyłączeniem tzw. testamentów szczególnych). Takie poświadczenie może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy spadek nie jest przedmiotem sporu. Tę czynność notarialną poprzedza spisanie protokołu dziedziczenia. Do protokołu dołączany jest akt zgonu spadkodawcy, odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z mocy ustawy, a także dokumenty o treści mogącej wpłynąć na ustalenie praw do spadku.

Spisanie, otwarcie i ogłoszenie testamentu

Testament, czyli wyrażona za życia pośmiertna wola spadkodawcy, może być sporządzony własnoręcznie (testament holograficzny), w obecności osoby pełniącej funkcję publiczną (testament allograficzny) lub w formie aktu notarialnego. Testament notarialny należy w Polsce do najczęściej wybieranych przez spadkodawców form oświadczenia woli. Notariusz ma obowiązek spisania testamentu w sposób zrozumiały, a następnie odczytania go na głos w obecności testatora, tylko wtedy dokument ten jest ważny. W czynności tej nie biorą udziału osoby trzecie, w tym członkowie rodziny testatora upoważnieni do dziedziczenia spadku z mocy ustawy.

Czynnością notarialną jest również otwarcie i ogłoszenie testamentu, co też następuje z urzędu na podstawie otrzymanego przez notariusza dowodu śmierci testatora.

Pobierz dokumenty

  1. Testament
  2. Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu
  3. Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
  4. Akt poświadczenia dziedziczenia
  5. Dział spadku

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu