baner

NOTARIALNE POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

Notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu jest jedną z form czynności prawnych przewidzianych w polskim ustawodawstwie i pełni znaczącą rolę obok najwyżej formy prawnej jaką jest forma aktu notarialnego. Istnieje  bardzo wiele przepisów prawa, które dla ważności czynności prawnej wymagają poświadczenia podpisu przez notariusza. Tego rodzaju poświadczenie jest wymagane m.in. w przypadku podpisywania:

  1. umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. umowy zbycia przedsiębiorstwa,
  3. pełnomocnictwa do określonej czynności prawnej,
  4. czy co do zasady – oświadczenia na podstawie którego dokonywany jest wpis w księdze wieczystej.

          Aby uzyskać notarialne poświadczenie podpisu należy udać się do kancelarii notarialnej wraz z gotowym dokumentem, na którym będzie składany podpis. Ponadto podczas czynności konieczne będzie okazanie notariuszowi ważnego dokumentu tożsamości, którym jest dowód osobisty, paszport czy karta pobytu.

          Poświadczenie podpisu i notariusza polega na złożeniu podpisu na dokumencie w obecności notariusza bądź na uznaniu złożonego wcześniej podpisu na dokumencie za własnoręczny, co notariusz zaznacza w treści klauzuli poświadczeniowej. W przypadku osób niepiśmiennych oraz osób, które nie mogą podpisać się na dokumencie samodzielnie – możliwe jest poświadczenie odcisku palca. Warto w tym miejscu nadmienić,  że w każdym z wskazanych przypadków – nie ma możliwości uzyskania notarialnego poświadczenia podpisu bez osobistego udziału osoby składającej podpis.

Notarialna klauzula poświadczenia własnoręczności podpisu powinna zawierać:

  1. datę i miejsce jego sporządzenia,
  2. na życzenie klienta – również godzinę i minutę dokonania czynności,
  3. oznaczenie kancelarii (nazwę i adres),
  4. podpis notariusza i jego pieczęć.

Warto również mieć świadomość, że potwierdzenie przez notariusza własnoręczności podpisu nie nadaje dokumentom prywatnym mocy dokumentu urzędowego – taka moc wynika wyłącznie z przybrania przez dokument formy aktu notarialnego. Na skutek poświadczenia własnoręczności charakter urzędowy zostaje nadany tylko podpisowi na dokumencie, który w pozostałym zakresie zachowuje charakter prywatny. W konsekwencji przysługuje mu domniemanie autentyczności, ale nie korzysta on z właściwego dokumentom urzędowym (publicznym) domniemania wiarogodności. (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r. III CZP 82/10).

Zatem jeżeli chcemy aby cały dokument zyskał rangę dokumentu urzędowego, konieczne jest sporządzenie go w formie aktu notarialnego.

Opłaty związane z poświadczeniem własnoręczności podpisu

  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł.

W/w kwoty są kwotami netto i podlegają powiększeniu o należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%.

Podstawą prawną do dokonania poświadczenia podpisu przez notariusza jest art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu