baner

Czy umowę darowizny trzeba sporządzić u notariusza?

Darowizna to przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz innej osoby bez żadnego świadczenia w zamian. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa darowizny podlega różnym regulacjom w zależności od rodzaju przedmiotu darowizny. W przypadku przedmiotów o wartości nieprzekraczającej 1000 złotych oraz przedmiotów niebędących nieruchomościami ani innymi prawami majątkowymi (np. udziałami w spółkach), umowę darowizny można zawrzeć w formie pisemnej (w takiej sytuacji nie ma konieczności udziału notariusza) bądź pisemnej z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisów.

Jednakże dla umów dotyczących darowizny nieruchomości – kodeks cywilny wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Aktem notarialnym jest również objęta umowa darowizny, która obejmuje zobowiązanie do nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w przyszłości. W takim przypadku obowiązkowy udział notariusza jest niezbędny do ważności umowy.

Korzyści ze sporządzenia umowy darowizny u notariusza

Sporządzenie umowy darowizny u notariusza to nie tylko spełnienie wymogów formalnych, ale także szereg korzyści dla obu stron umowy. Notariusz dba o prawidłowość i zgodność czynności prawnych z obowiązującym prawem. Przygotowując umowę darowizny, notariusz udziela stronie informacji o zakresie ich praw i obowiązków wynikających z umowy oraz wskazuje na ewentualne konsekwencje podatkowe związane z darowizną.

Ponadto opracowuje projekt umowy uwzględniający potrzeby stron, dąży do wyeliminowania nieścisłości czy nieporozumień wynikających z nieznajomości prawa lub pomyłek w treści umowy. Dzięki temu strony mają świadomość, że umowa zostanie sformułowana zgodnie z ich intencją oraz zapewni bezpieczeństwo prawnemu obrotowi.

W świetle powyższego umowę darowizny nieruchomości należy sporządzić u notariusza. Jest to konieczne zarówno z punktu widzenia przepisów prawa, jak i dla zapewnienia zgodności czynności prawnych oraz ochrony interesów stron umowy. W przypadku darowizn przedmiotów wartościowych lub praw majątkowych o mniejszej wartości nie ma obowiązku sporządzania aktu notarialnego, jednak warto rozważyć taką opcję ze względu na korzyści wynikające z profesjonalnego opracowania umowy przez notariusza.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu