baner

Na czym polega pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo notarialne to jedna z form upoważnienia, w której osoba (pełnomocnik) otrzymuje uprawnienia do działania w imieniu innej osoby (mocodawca) w określonych sprawach prawnych. Pełnomocnictwo może być udzielane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W Polsce pełnomocnictwo notarialne jest jednym z powszechnie stosowanych sposobów udzielania upoważnienia, gdyż cechuje je wysoka wiarygodność oraz pewność co do tożsamości stron i zakresu udzielonego upoważnienia.

Pełnomocnictwo notarialne obejmuje różnorodne sprawy, takie jak reprezentacja przed sądami i innymi organami państwowymi, zawieranie umów, udzielanie zgód na wykonywanie określonych czynności czy zarządzanie majątkiem. Wykorzystanie pełnomocnictwa notarialnego może pomóc w zaoszczędzeniu czasu i środków finansowych oraz zapewnić profesjonalną obsługę.

Notariusz – gwarant prawidłowego przygotowania pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo notarialne jest sporządzone przez notariusza. Przed przygotowaniem dokumentu, notariusz sprawdza tożsamość mocodawcy oraz ewentualnego pełnomocnika, dokonuje wyjaśnień co do zakresu udzielanego pełnomocnictwa i doradza w kwestii istotnych aspektów prawnych.

Akt notarialny poświadcza, że osoba udzielająca pełnomocnictwa jest zdolna do czynności prawnych oraz że treść aktu jest zgodna z jej wolą.

Formalności związane z pełnomocnictwem notarialnym

W pierwszym etapie przygotowania pełnomocnictwa notarialnego mocodawca powinien zgłosić się do kancelarii notarialnej w celu ustalenia szczegółów pełnomocnictwa oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów. Niektóre ważne dokumenty, które mogą być wymagane, to dowód tożsamości mocodawcy i dane pełnomocnika oraz ewentualne zaświadczenia o stanie faktycznym lub prawnym.

Następnie notariusz sporządza projekt pełnomocnictwa notarialnego, który jest omawiany z mocodawcą w celu wprowadzenia ewentualnych zmian i uzupełnień. Po tym, jak zostaną spełnione wszelkie formalności, notariusz sporządza ostateczną wersję pełnomocnictwa.

Ważność pełnomocnictwa notarialnego

Pełnomocnictwo notarialne może być bezterminowe, jak również może być udzielone na określony czas – który zostaje podany w akcie notarialnym. Termin ten może być  w każdym czasie przedłużony lub skrócony na życzenie mocodawcy. Pełnomocnictwo może być również odwołane w każdym czasie przez mocodawcę, a także może wygasnąć z przyczyn określonych przez prawo – na przykład w przypadku śmierci mocodawcy.

Koszty pełnomocnictwa notarialnego

Koszty związane z przygotowaniem pełnomocnictwa notarialnego obejmują opłatę notarialną za sporządzenie aktu oraz ewentualne dodatkowe koszty, takie jak tłumaczenia dokumentów. Opłaty notarialne są uregulowane w taryfie notarialnej i mogą się różnić w zależności od zakresu przeznaczenia pełnomocnictwa.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu