baner

Dlaczego umowy przedwstępne warto podpisywać notarialnie?

Umowę przedwstępną zawiera się najczęściej wówczas, gdy w danym momencie strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć umowy przyrzeczonej, a jednocześnie chcą zapewnić sobie możliwość jej zawarcia w przyszłości i zabezpieczyć swoje interesy.

Czego dotyczy umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna zwykle dotyczy tzw. stosunków zobowiązaniowych, np. przy sprzedaży nieruchomości. Zasadniczo może być zawarta w dowolnej formie. Co ciekawe, nie musi ona nawet przybierać formy pisemnej, ponieważ prawo dopuszcza zawarcie jej w formie ustnej.

Nie ma więc obowiązku zachowania formy aktu notarialnego. Jest jednak wiele argumentów przemawiających za podpisaniem notarialnej umowy przedwstępnej, zwłaszcza jeśli dotyczy ona zakupu nieruchomości. Może ona mieć różne skutki prawne w zależności od tego, w jakiej formie została zawarta.

Umowa przedwstępna u notariusza

Nasza kancelaria w Rzeszowie specjalizuje się m.in. w umowach sprzedaży — zarówno przyrzeczonych, jak i przedwstępnych. Zaleca się, aby zawrzeć umowę przedwstępną w takiej samej formie, w jakiej zawarta zostanie planowana umowa przyrzeczona, gdyż wówczas możliwe jest żądanie przymusowego zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowę przedwstępną u notariusza uznaje się za umowę ze skutkiem silniejszym.

Notarialna umowa przedwstępna pozwala też na dochodzenie swoich praw przed sądem, gdy druga strona nie wywiąże się ze wstępnych ustaleń. Jeśli jedna ze stron odmówi podpisania umowy przyrzeczonej pomimo istnienia notarialnej umowy przedwstępnej, możliwe będzie skierowanie sprawy do sądu o zastąpienie wyrokiem sądowym oświadczenia woli strony umowy. Wówczas umowa dojdzie do skutku z chwilą uprawomocnienia wyroku sądu. Ewentualnie można żądać zapłaty odszkodowania z tytułu szkody poniesionej z powodu braku zawarcia umowy przyrzeczonej.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu