baner

Jak spisać testament?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Dokument ten sporządzić może każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Można go spisać samodzielnie, notarialnie oraz urzędowo. Wyróżniamy też szczególne formy testamentu, w tym ustny, podróżny i wojskowy.

Testament sporządzony własnoręcznie

Można sporządzić testament własnoręcznie (tzw. testament holograficzny) poprzez spisanie własnej woli w całości pismem ręcznym. Niezbędny jest przy tym podpis spadkodawcy oraz data. Ta forma testamentu zachowuje swoją ważność, nawet jeśli data w nim nie występuje. Warunkiem jest jednak treść, która nie może pozostawiać wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, zapisów zawartych w dokumencie czy też wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Testament notarialny

Uważa się, że testament notarialny to najpewniejsza forma rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci, ponieważ ten dokument najtrudniej jest podważyć. Sporządzony jest on w formie aktu notarialnego z zachowaniem wszystkich obowiązujących w prawie wymogów, zarówno jeśli chodzi o kwestie formalne, jak i treść.

Testament urzędowy

Testament urzędowy (tzw. testament allograficzny) sporządzany jest w obecności dwóch świadków. Spadkodawca wyraża swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Dokument na formę protokołu. Z tej formy testamentu nie mogą skorzystać osoby głuche lub nieme.

Testamenty szczególne

Do testamentów szczególnych zaliczamy:

  • testament ustny (jeśli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy),
  • testament podróżny (gdy nie można sporządzić testamentu w innej formie),
  • testament wojskowy.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu