baner

Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca?

Zgodnie z prawem każdy akt notarialny sporządzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej musi być przygotowany w języku polskim i zawierać szereg obligatoryjnych informacji, w tym m.in. szczegółowe dane podmiotów biorących udział w czynnościach notarialnych. Jeśli odbywają się one z udziałem cudzoziemca, konieczne jest uwzględnienie dodatkowych danych, dotyczących przede wszystkim jego obywatelstwa. Bardzo często niezbędna jest też pomoc tłumacza i dokonanie tłumaczenia aktu.

Czynności notarialne z udziałem cudzoziemca w świetle prawa

Rosnąca liczba obcokrajowców w Polsce sprawia, że coraz więcej osób o różnych narodowościach korzysta z usług notarialnych. Jak już zostało wspomniane wcześniej, wszystkie czynności notarialne muszą być realizowane w języku polskim, jednak ustawa Prawo o notariacie dopuszcza możliwość udziału w nich również cudzoziemców (nawet jeśli nie posługują się językiem polskim).

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4a ustawy Prawo o notariacie (Dz.U.2020.1192 t.j.) dotyczącym struktury aktu notarialnego powinien on zawierać:

jeżeli [akt notarialny] obejmuje nabycie nieruchomości przez cudzoziemca lub objęcie lub nabycie przez niego udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osoby fizycznej — informację o jej obywatelstwie, a w przypadku podmiotu z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — określenie lub oświadczenie, czy podmiot ten jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wraz z uzasadnieniem.

Jeśli więc powyższe warunki zostały spełnione, nie ma żadnych przeciwwskazań do podpisania aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca.

Tłumaczenie czynności notarialnych

Aby akt notarialny miał moc dokumentu urzędowego, musi być spisany w języku polskim. Jednak na życzenie klienta istnieje możliwość sporządzenia dokumentu dodatkowo w innym języku, przy czym może się tym zająć wyłącznie wykwalifikowany tłumacz przysięgły. Co więcej, aby obowiązki notariusza były dopełnione, cudzoziemiec musi w pełni rozumieć podpisywany akt notarialny. Niedostateczne rozumienie treści skutkuje nieważnością przeprowadzonej czynności notarialnej. Z tego też powodu całkowicie uzasadniony jest udział tłumacza, jeśli obcokrajowiec nie włada biegle językiem polskim. Przepisy uwzględniają obecność tłumacza przysięgłego, który figuruje na liście Ministra Sprawiedliwości. Jeśli istnieje konieczność przetłumaczenia czynności notarialnych w języku innym niż ojczysty cudzoziemca (np. ze względu na problemy ze znalezieniem tłumacza przysięgłego), trzeba złożyć stosowne oświadczenie.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu