baner

ELEMENTY OBLIGATORYJNE I FAKULTATYWNE UMOWY SPÓŁKI Z O.O.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera szereg obligatoryjnych elementów, które regulowane są przez Kodeks spółek handlowych (KSH). W art. 157 KSH szczegółowo zarówno określono to, jakie dane powinny znaleźć się w dokumencie, jak również wyznaczono konieczność sporządzenia go w formie aktu notarialnego. Oprócz tego możliwe jest uwzględnienie w treści elementów fakultatywnych, które odnoszą się do indywidualnych ustaleń między wspólnikami.

Podstawowe informacje niezbędne do założenia spółki

 1. Dane osobowe wspólników (imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres, stan cywilny, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku, gdy wspólnikiem ma być osoba prawna lub inny podmiot — pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numer KRS, REGON, NIP, aktualna umowa spółki/statut);
 2. Określenie firmy spółki (nazwy);
 3. Określenie siedziby spółki (miejscowość);
 4. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 5. Przedmiot działalności spółki (wskazanie numerów PKD).

Co musi zawierać umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

 1. Wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 5 tys. złotych);
 2. Liczba udziałów oraz ich wartość nominalna (nie mniej niż 50 złotych za jeden udział);
 3. Liczba udziałów przypadających na poszczególnych wspólników;
 4. Sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu – dokładny opis aportu);
 5. Zarząd (określenie liczby członków oraz sposobu reprezentacji spółki).

Fakultatywne elementy w umowie spółki z o.o.

W praktyce rzadko się zdarza, by w umowie spółki z o.o. znajdowały się wyłącznie treści ograniczające się do ustawowego minimum. Umowa spółki to podstawowy dokument, który pozwala na szczegółowe dostosowanie statusu organizacyjnego i określenie wytycznych funkcjonowania spółki. Często więc znajdują się w nim znacznie bardziej konkretne założenia i indywidualne preferencje wynikające ze specyfiki działalności podmiotu czy postanowień wspólników. Ustawodawca pozwala na swobodę kształtowania treści umowy poprzez wprowadzenie do niej dodatkowych zapisów określających w sposób precyzyjny uprawnienia, obowiązki czy stosunki majątkowe wspólników w spółce.

W związku z powyższym dokładna treść umowy dostosowywana jest do konkretnych ustaleń pomiędzy wspólnikami. Można wskazać kilka najczęściej występujących postanowień fakultatywnych. Zaliczamy do nich m.in.:

 • ograniczenia w zbywaniu udziałów w spółce z o.o. (np. obowiązek uzyskania zgody spółki);
 • uprzywilejowanie poszczególnych udziałów lub wspólników (np. co do głosu lub dywidendy itp.);
 • możliwość podwyższenia kapitału zakładowego bez konieczności zmiany treści umowy spółki;
 • zasady powoływania członków zarządu lub rady nadzorczej;
 • sposoby reprezentacji spółki przez wieloosobowy zarząd;
 • przesłanki umorzenia udziałów;
 • ograniczenie możliwości wstąpienia spadkobierców wspólnika do spółki;
 • możliwość wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet prognozowanego zysku rocznego itd.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych dają możliwość dostosowania organizacji i struktury spółki z o.o. do indywidualnych potrzeb wspólników, więc postanowienia fakultatywne mogą być modyfikowane (zgodnie z przepisami prawa). Nieuwzględnienie tego typu postanowień w umowie oznacza brak możliwości ich późniejszego egzekwowania, co może rodzić wiele komplikacji w dalszym funkcjonowaniu spółki.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu