baner

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY SPADKIEM A DAROWIZNĄ?

Darowizna i spadek to w świetle prawa dwa zupełnie inne pojęcia, a każde z nich regulowane jest w odrębny sposób przez Kodeks cywilny. Warto poznać nie tylko różnice między nimi, ale również regulujące je przepisy.

Spadek i darowizna — najważniejsze różnice

Główną różnicą między spadkiem a darowizną jest chwila ich otrzymania. Spadek to przekazanie majątku, które ma miejsce po śmierci spadkodawcy na podstawie testamentu lub w drodze dziedziczenia, czyli wedle zapisów ustawowych. Darowiznę przekazuje się za życia darczyńcy. Jest to forma bezpłatnego przekazania świadczenia na rzecz obdarowanego. Może jej dokonać wyłącznie osoba, która całkowicie dysponuje majątkiem. 

Umowa darowizny podlega odwołaniu. Może być również zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Spadku nie można odwołać, ani też zgodzić się na przyjęcie wyłącznie pod warunkami, ale istnieje możliwość zrzeczenia się prawa do spadku (za życia spadkodawcy) lub odrzucenia spadku (po śmierci spadkodawcy).

Umowa darowizny powinna mieć formę aktu notarialnego. Kodeks cywilny dopuszcza jednak możliwość niezachowania tej formy, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Testament regulujący kwestie spadkowe musi być spisany odręcznie i opatrzony czytelnym podpisem oraz datą. Wyjątek stanowią dokumenty sporządzone i poświadczone w obecności wójta, starosty, marszałka województwa, sekretarza gminy lub powiatu, kierownika urzędu stanu cywilnego. Oprócz tego wymagana jest obecność dwóch świadków. Formę ustną testamentu prawo dopuszcza wyłącznie w sytuacji, gdy przy oświadczeniu woli obecnych jest co najmniej trzech świadków.

Warto przy tym podkreślić, że spadek w odróżnieniu od darowizny nie musi być jedynie darem, ale również zadłużeniem. Wraz z przyjęciem spadku spadkobierca przejmuje wszystkie odpowiedzialności spadkodawcy, w tym finansowe.

Kwestie podatkowe są podobne w przypadku darowizn i spadków. Osoby bliskie są zwolnione z obowiązku uiszczenia podatku, a osoby niespokrewnione zobligowane są do zapłaty należnej kwoty w obu przypadkach.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu