baner

KIEDY MOŻNA ODRZUCIĆ SPADEK?

Spadek nie zawsze oznacza wyłącznie korzyści materialne. Kiedy istnieje pewność tudzież nawet prawdopodobieństwo, że w skład spadku wchodzą głównie lub wyłącznie długi spadkowe, warto rozważyć możliwość jego odrzucenia. Takie sytuacje się zdarzają, dlatego też warto dowiedzieć się, w jaki sposób można odrzucić spadek oraz jakie konsekwencje się z tym wiążą.

Na czym polega odrzucenie spadku?

Spadkobierca nabywa spadek z mocy prawa wraz z chwilą śmierci spadkodawcy. W praktyce oznacza to, że nie trzeba wcześniej składać żadnego oświadczenia o przyjęciu spadku. Przyjęcie spadku nie jest jednak definitywne, a zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca ma trzy możliwości:

  • przyjęcie spadku wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe),
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe),
  • odrzucenie spadku.

W celu odrzucenia spadku konieczne jest złożenie oświadczenia w określonym terminie. Należy je złożyć przed sądem rejonowym (sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, która spadek odrzuca) albo przed notariuszem w formie protokołu z przyjęcia oświadczenia (akt notarialny)  lub na piśmie (z podpisem urzędowo poświadczonym) przed upływem 6 miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku (zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego). Do czasu upływu tego terminu i do momentu złożenia oświadczenia nabycie spadku jest tymczasowe. Warto podkreślić, że takie oświadczenie z zasady jest nieodwołalne (chociaż istnieją przesłanki, gdy ze złożonego oświadczenia można się wycofać, np. w przypadku, gdy zostało złożone pod wpływem groźby).

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może złożyć samodzielnie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej pełnej zdolności prawnej oświadczenie składają przedstawiciele ustawowi. Istnieje możliwość złożenia oświadczenia przez pełnomocnika.

Jak odrzucić spadek?

Aby odrzucić spadek, niezbędne jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jest to czynność prawna regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Jak już zostało wspomniane, może zostać złożone u notariusza. Usługi z tego zakresu świadczone są przez Kancelarię notarialną notariusz Sylwii Środoń-Fugas, która specjalizuje się m.in. w sprawach spadkowych. Po przekazaniu notariuszowi danych osobowych potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego, przygotowywane jest oświadczenie o odrzuceniu spadku. Niezbędne jest przy tym udostępnienie odpisu skróconego aktu zgonu spadkodawcy, wskazanie jego ostatniego miejsca zwykłego pobytu, informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych oraz osobach, które już odrzuciły dany spadek.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu