baner

NOTARIUSZ A TAJEMNICA ZAWODOWA

Notariusz to zawód zaufania publicznego, który podlega zasadom zawartym w Prawie o notariacie. Każdy notariusz zobligowany jest do zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że nie może ujawniać żadnych informacji o Klientach i dotyczących ich sprawach.

Obowiązek zachowania tajemnicy

Zachowanie tajemnicy zawodowej to jeden z podstawowych obowiązków etycznych notariusza, który podejmując się czynności notarialnych, występuje w roli powiernika i reprezentanta swoich Klientów. Kwestie z tego zakresu regulowane są przez Prawo o notariacie. Zgodnie z art. 18 tej ustawy:

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Obowiązek ten trwa nawet po odwołaniu notariusza z pełnionej przez niego funkcji. Obowiązek ten ustaje wyłącznie na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości w sytuacji, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem (wyjątkiem są przypadki, gdy ujawnienie tajemnicy może zagrażać dobru państwa lub ważnemu interesowi prywatnemu).

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej zawarty jest też w Kodeksie Etyki Zawodu Notariusza. Jest to jedna z podstawowych zasad, którymi powinni kierować się w swojej pracy przedstawiciele tej profesji. Zachowanie tajemnicy zawodowej jest równie ważne co: uczciwość, rzetelność, niezależność i bezstronność.

Jakie informacje objęte są tajemnicą zawodową?

Tajemnicą zawodową objęte są wszystkie informacje ujawniane podczas wykonywania czynności notarialnych, w tym m.in.:

  • przyjmowane wiadomości,
  • zdarzenia, jakie towarzyszyły czynnościom (nawet gdy z jakiegoś powodu nie doszło do dokonania tej czynności),
  • wypowiedzi stron czynności, ich pełnomocników i świadków,
  • cała dokumentacja dotycząca sprawy.

Co ważne, tajemnicą objęte są wyłącznie informacje bezpośrednio związane z podjętymi czynnościami notarialnymi, nie zaś te, które pozyskane zostały w ramach wstępnych konsultacji.

Obowiązek tajemnicy zawodowej nie dotyczy dokumentów finansowych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, dlatego notariusz nie może odmówić zeznań skarbowych. Notariusz powinien też ujawnić Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej wszelkie podejrzane transakcje.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu