baner

NA CZYM POLEGA USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA?

Rozdzielność majątkowa oznacza, że każdy z małżonków ma własny majątek. Nie obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, co w praktyce oznacza, że małżonkowie nie odpowiadają za ewentualne długi jednego z nich. Do ustanowienia rozdzielności majątkowej może dojść na drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego (w wyjątkowych sytuacjach przez sąd). Tzw. intercyza może zostać podpisana jeszcze przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa po ślubie

Chociaż przyjęło się uważać, że intercyza podpisywana jest przed ślubem, nie ma żadnych przeciwwskazań do ustanowienia rozdzielności majątkowej w każdym momencie trwania małżeństwa. Przed zawarciem małżeństwa do podpisania takiej umowy potrzeba wyłącznie dowodów osobistych obu stron, natomiast po ślubie należy okazać również akt małżeństwa.

Trzeba przy tym pamiętać, że po ślubie automatycznie obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, jeśli małżonkowie nie podejmą wcześniej żadnej decyzji w tej sprawie. Trwa ona dopóty, dopóki nie zostanie podpisana umowa o rozdzielności majątkowej w kancelarii notarialnej. Nie istnieje rozdzielność majątkowa wsteczna, dlatego dopiero od dnia podpisania intercyzy małżonkowie dysponują w pełni swoimi własnymi majątkami. Istnieją jednak pewne wyjątki od takiej sytuacji, jednak rozstrzygane są na drodze sądowej. Najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy małżonkowie od dłuższego czasu prowadzą oddzielne życie.

W ramach rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa majątek, który do tej pory był wspólny, zmieniony zostaje na część ułamkową. Małżonkom przyznawane są udziały zaliczane do majątku osobistego. Każda ze stron oprócz majątku nabytego po zawarciu umowy zachowuje też majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa.

Zawarcia umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej nie trzeba w żaden sposób uzasadniać ani wyjaśniać, niemniej konieczna jest zgodność stron co do ustanowienia rodzaju ustroju majątkowego oraz pełna zdolność do czynności prawnych obu stron. Jeśli małżonkowie nie są w stanie się porozumieć podczas podpisywania intercyzy, sprawę można skierować do sądu.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu